Ruth

Boaz geeft zijn knechten opdracht aren te laten liggen voor Ruth.

Houtsnede uit een bijbeltje van 1556.

  Gert Slings - <B>BIJBELSTUDIES VOOR JONGEREN EN OUDEREN</B>

BIJBELSTUDIES VOOR JONGEREN EN OUDEREN


INLEIDING


Heel wat jaren ben ik medewerker geweest aan Rechte Sporen, een maandblad voor het verenigingswerk onder gereformeerde jongeren.
Hierin heb ik ondermeer bijbelstudies (in schetsvorm) geschreven. Ze gaan over verhalende, historische stof.

Ieder kan daar naar eigen inzicht gebruik van maken. Ze zijn niet alleen voor jongeren geschikt. Ik weet dat ook ouderen er met vreugde mee hebben gewerkt.

Mijn uitgangspunt is dat de mensheid (dus ook u en ik) opgenomen is in de grote geschiedenis van paradijs tot wederkomst met als centrum de Here Jezus Christus. Heel die geschiedenis wordt bepaald door Gods plan om door Christus verlossing of heil te brengen. Daarom wordt die geschiedenis ook wel heilsgeschiedenis genoemd. In elk bijbelgedeelte probeer ik na te gaan, welke betekenis dat heeft in Gods heilsgeschiedenis.

Ik heb het schrijven van deze bijbelstudies voor jongeren als een groot voorrecht beschouwd.
Wat is er mooier dan het Woord uit te leggen voor meer dan 10.000 jongelui, alleen al in Nederland.
Voor Canada, AustraliŽ en Nieuw-Zeeland werden de bijbelstudies in het Engels vertaald. Ze verschenen in het blad My Live.

Ik wens u veel leesvreugde.

Gert Slings

GEBRUIKSAANWIJZING

De meest eenvoudige vorm is de volgende:

. U leest eerst het Schriftgedeelte in z'n geheel rustig door. Laat het goed op u inwerken.
Wellicht is er bij u een vraag opgekomen. Of hebt u al een mening gevormd of het gedeelte.

. Vervolgens leest u per pericoop de bijbelstudie door. Er zal veel instaan, wat u al wist. Maar misschien bevat ze ook informatie waarvan u nog niet op de hoogte was. Als u dat belangrijke informatie vindt, probeer dat dan op te slaan en vast te houden.

. Het is goed mogelijk dat u tot een heel andere uitleg komt. Dat is niet slecht, want dan hebt u al een mening gevormd. Dat kan niet iedereen zeggen. Binnen exegese van een gedeelte is soms ruimte voor een verschillende uitleg. Dat noemt men de vrijheid van de exegese.

. Uw bijbeltje moet u bij de hand houden om de stukjes nog eens te lezen. Maar ook om de verwijzijgen naar andere gedeelten op te zoeken. Vaak hebben die te maken met de grote lijnen in de Schrift.

. Ik wil u in overweging geven de bijbelstudie te beginnen met een kort gebed, waarin u vraagt om de leiding van de Heilige Geest. En te besluiten met een kort dankgebed, waarin u aan de Here vertelt, wat u zo mooi vindt in dit gedeelte of waar u het zo moeilijk mee hebt.

  INHOUDSOPGAVE RUTH


0 KORTE INLEIDING BIJ HET BOEK RUTH

1 GODS TROUW ONDANKS HET ONGELOOF VAN ELIMELECH EN ZIJN GEZIN---Ruth 1

2 GOD BRENGT RUTH OP DE WEG VAN BOAZ---Ruth 2

3 GOD BRENGT BOAZ EN RUTH BIJ ELKAAR OP DE DORSVLOER---Ruth 3

4 GODS WEG NAAR DE MESSIAS IN DE LOSSING DOOR BOAZ---Ruth 4
  0 KORTE INLEIDING BIJ HET BOEK RUTH

We hebben in het boek Ruth meer dan een idyllisch familietafereel. In de Bijbel openbaart God Zichzelf. En ook het boek Ruth beschrijft voor alles de grote werken van God.

Let wel: zijn grote werken niet maar voor ťťn familie, maar voor heel Gods volk.

Het gaat ook hier om geschiedenis van het verbond, om de weg van God met zijn volk!

Het boek levert zelf al meteen een heel duidelijke structuur. Het begint met de mededeling dat het verhaal zich heeft afgespeeld in de dagen van de richters. En het boek eindigt met de naam van David, IsraŽls grote koning uit wie uiteindelijk de Christus geboren is.


1 GODS TROUW ONDANKS HET ONGELOOF VAN ELIMELECH EN ZIJN GEZIN Ruth 1
 

INLEIDING

Als je honger hebt, ga je toch op zoek naar eten?
En als je daarvoor naar het buitenland moet, waarom niet?
Maar als je daarvoor met de kerk moet breken?
Wat zou je dan doen?
 
ELIMELECH VERLAAT DE KERK
(vs.1 en 2)
In de tijd van Elimelech regeerde de HERE over zijn volk door richters. Er was toen hongersnood in het land. Zo'n hongersnood kwam niet vanzelf. Je weet dat de HERE zijn volk gebracht had in een land, waar het leven goed was. Op voorwaarde dat men leefde naar Gods geboden. Aan Gods belofte is altijd een voorwaarde verbonden. Lees in dit verband maar eens Deut.28:11-26.
  Nu was de tijd van richters vol afgoderij en goddeloosheid. Vandaar deze straf. Het was een verbondsstraf. De HERE blijft altijd trouw aan de fijne beloften van zijn verbond. Maar ook aan zijn dreiging bij ongeloof.
  Wat gaat Elimelech nu doen? Hij probeert de straf te ontlopen door naar het heidense Moab te gaan. Hij verlaat de verbondsgemeenschap om buiten de kerk verlossing te zoeken.
Was het niet verstandig om met zijn gezin te overleven in een land waar tenminste brood was? Maar het was geen gewone emigratie. Nee, Elimelech en Naomi met hun zonen onttrokken zich aan de gemeenschap van de kerk. Dat is het erge van het vertrek van Elimelech met zijn gezin.
  Je zult misschien zeggen: maar hij bleef er toch vreemdeling? Dat is waar. Hij werd geen Moabiet. Maar twee dingen wijzen erop, dat ze daar een nieuw vaderland hadden gevonden: ze wonen er minstens tien jaren. En wat duidelijk is: de jongens trouwen met meisjes van buiten de kerk.
  Het vertrek van Elimelech was zondig. De enige goede manier was: zich met het volk bekeren tot de HERE. En vragen of Hij hen weer in genade wilde aannemen.
 
DE GEVOLGEN VAN HET VERTREK VAN ELIMELECH (vs.3-5)
Elimelech verliet dus het land van de HERE, waar de kerk was. Bovendien liet hij zijn erfdeel los, dat de HERE vroeger aan ťťn van zijn voorvaderen gegeven had.
  Dwaas en zondig was het vertrek van Elimelech. Wie kan de toorn van God ontlopen? Voor hem was een goed belegde boterham het belangrijkste. O ja, zijn bedoelingen waren misschien nog zo slecht niet. Geen Moabiet worden, maar vreemdeling blijven. Maar goede bedoelingen zijn niet het voornaamste. Dat is onze gehoorzaamheid aan Gods geboden.
  Als Elimelech straks gestorven is, gaan Naomi en de jongens niet terug. Ze blijven rustig in het land-zonder-belofte. Ze gaan er zich langzamerhand thuis voelen: de beide jongens trouwen met heidense meisjes. Van het vreemdeling-zijn was nu niet veel meer over.
  Dan laat de HERE ook de twee zonen sterven. Naomi blijft alleen achter met haar beide schoondochters. Op het vertrek uit IsraŽl en het wonen in Moab rustte geen zegen. De HERE straft. En die straf komt hard aan. Zie maar vs.20.
  Wat een verdriet is er gekomen in het leven van de drie vrouwen!
Elimelech was een doodlopende weg op gegaan. Want het was niet de weg van gehoorzaamheid aan de HERE. Maar een weg van berekening en van goede bedoelingen. Terwijl een kind van de HERE alleen in de weg van geloofsgehoorzaamheid zegen mag verwachten.
 
DE HERE WIL NAOMI TERUGVOEREN NAAR DE KERK (vs.6)
Elimelech en Naomi hebben het verbond verlaten. Maar de HERE verlaat Naomi niet. Hij dwingt haar om aan terugkeer te denken: Hij laat Elimelech en de beide jongens sterven. Bovendien laat Hij Naomi te weten komen, dat de hongersnood voorbij is. Hij heeft in gunst omgezien naar zijn volk door het brood te geven.
  De HERE heeft Naomi niet losgelaten. Hij wil haar terugbrengen naar het terrein van het verbond, naar de kerk. In zijn genade heeft Hij de band met het gezin van Elimelech niet doorgesneden. Maar Hij heeft het opgenomen in zijn verlossingsplan.
 
NAOMI GAAT TERUG NAAR HET VOLK VAN GOD (vs.7-14)
Als we vs 7-14 lezen, zien we nog niet veel van geloof bij Naomi. Ze wil haar schoondochters weer naar hun moeders terugsturen (vs.8). Daar hebben ze nog kans op een tweede huwelijk. Let ook op vs.15: ze wil hen ook terugzenden naar hun goden.
  Dat is niet best. Vooral omdat Naomi haar schoondochters onderwezen heeft in het liefhebben van Jahwe en in het onderhouden van het verbond. Dat kunnen we uit de woorden van Ruth en uit haar vasthoudendheid mogen opmaken.
  Vs.9 doet ons zien, dat ze hoopt dat de HERE hen nog zegenen zal. Maar intussen laat ze hen gaan naar hun goden. Hier spreekt haar moederliefde. Naomi zoekt het beste voor haar schoondochters en dat kunnen ze bij haar niet vinden. De moederliefde spreekt dus sterker dan het geloof. Naomi moet nog leren in alles met de HERE te rekenen.
  Orpa keert terug, al valt het afscheid zwaar. Maar haar naam is verdwenen uit de boeken van het verbond. Dat is het resultaat van het aandringen van Naomi. Als de HERE Naomi niet had teruggeleid naar het volk van het verbond, wat was er dan van haar terecht gekomen?
 
DE HERE LEIDT RUTH UIT MOAB (vs.15-19)
En Ruth? Ze laat zich door Naomi niet ompraten. Wat heeft ze alles goed aangevoeld, wat Naomi haar verteld heeft over de God van het verbond en over zijn dienst! Ze spreekt dan de prachtige woorden: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God (vs.16-17)
  Let er wel op, dat de keus van Ruth in de eerste plaats bepaald wordt door haar liefde voor Naomi. Zie het begin van vs.16. De HERE gebruikte die liefde om Ruth naar IsraŽl te leiden. Want Hij had grote plannen met haar.
  Nee, Ruth is niet van haar voornemen af te brengen om bij Naomi te blijven. Ze zweert er zelfs een eed op. Niet een Moabitische eed, maar een IsraŽlitische. Zie ook 1 Sam.3:17 en 25:22.
Het is een wonder dat Ruth ondanks alles tegen Naomi zegt: "En toch blijf ik bij u." Dat is het werk van de Heilige Geest. Elimelech en Naomi waren hard bezig geweest het werk van de Heilige Geest tegen te werken door het verbondserf te verlaten. Hier zie je dezelfde Geest bezig Ruth naar het beloofde land te brengen!
 
AANKOMST IN BETLEHEM (vs.19-22)
Naomi en Ruth reizen samen verder naar Betlehem. Daar zijn ze Naomi nog niet vergeten. Wat was in die tien jaren veranderd! Het waren jaren geweest vol moeite en verdriet. Ze ziet in dat verdriet de hand van de HERE.
  Let erop, dat ze tot tweemaal toe zegt: de Almachtige. Dat is de God van het verbond die de hoogste macht heeft in hemel en op aarde. Ze erkent zijn machtige hand. Al dat erkennen gaat met moeite. Maar de HERE heeft Naomi niet losgelaten. Hij alleen heeft haar teruggebracht naar Betlehem.
  En bij Naomi was nog iemand. Zij had de naam van de HERE leren uitspreken: Ruth, de Moabitische. Nakomeling van ťťn van de dochters van Lot. Zie Genesis 19. Lid van het volk van Moab dat zo vaak vijand van het volk van God was. En deze Moabitische heeft de HERE verkozen tot stammoeder van onze Here Jezus Christus.
  Als het aan Elimelech en Naomi en hun zonen gelegen had, was hun naam van de aardbodem verdwenen: zij onttrokken zich aan de gemeenschap van de kerk. Maar de HERE is genadig en barmhartig: Hij werkte naar de komst van de Messias. Daarvoor wilde Hij Ruth gebruiken. Wonderbaar zijn de wegen van de HERE!
 
 
 
 
 
 
 
  2 GOD BRENGT RUTH OP DE WEG VAN BOAZ Ruth 2
 
INLEIDING
Er zijn mensen in de kerk die het een schande vinden om steun te vragen bij de diakenen.
Ze vinden het vreselijk om afhankelijk te zijn van anderen.
Ze willen als het enigszins kan geen genadebrood eten.
Hoe zou jij het vinden, dat je ouders zouden aankloppen bij de diakenen, als er financiŽle problemen zijn?
 
RUTH GAAT AREN LEZEN ACHTER DE MAAIERS (vs.1-7)
Het eerste vers gaat over Boaz, familie van Elimelech en erg rijk. De HERE zou Naomi genade gaan bewijzen door middel van Boaz. Uit het vervolg blijkt dat Ruth hem niet kent en andersom ook niet.
  Ruth trekt erop uit om aan de kost te komen. De HERE had in zijn wetgeving goed voor de armen in IsraŽl gezorgd. Uit Lev.19:9; 23:22 en Deut.24:19 blijkt dat de arme het recht heeft op de graanvelden achter de maaiers aren te zoeken. Aren te lezen. Van dat recht gaat Ruth nu gebruik maken.
  Toevallig (vs.3) komt ze bij Boaz terecht. Dat is menselijk gesproken. Want in werkelijkheid heeft de HERE haar weg naar Boaz geleid. Wat voor ons mensen toevallig schijnt, past precies in Gods plan met zijn kinderen.
  In de loop van de dag komt Boaz het werk van zijn knechten controleren. Let op het bijzondere van hun begroeting. Dat kan alleen omdat ze samen leven als kinderen van de HERE. Zijn opzichter vertelt hem, wie die jonge vrouw is. Hij prijst haar werklust: ze is iemand die weinig thuis zit.
 
HET EERSTE GESPREK TUSSEN BOAZ EN RUTH (vs.8-13)
Buitengewoon vriendelijk is Boaz voor Ruth. Ze moet niet naar een ander gaan. Hier is ze veilig, hier kan ze aren zoeken naar hartelust. Water is er voor de dorst. Ruth weet niet wat haar overkomt. Ze kent Boaz helemaal niet. Ze vraagt:"Waaraan heb ik dat allemaal te danken? Ik ben maar een vreemdeling."
  Boaz blijkt op de hoogte te zijn van de liefde en de zorg van Ruth voor Naomi. Hij spreekt de wens uit dat de HERE haar mag vergelden (belonen) voor het vele goede dat we deed.
  Dan gebruikt Boaz de prachtige uitdrukking: DE HERE, DE GOD VAN ISRAňL, ONDER WIENS VLEUGELS JE TOEVLUCHT HEBT GEZOCHT. Dat wil zeggen: bij wie zij bescherming en beschutting heeft gezocht.
  Ruth antwoordt heel bescheiden en dankbaar. Ze weet dat ze minder is dan zijn slavinnen. Ze is immers maar een vreemdeling.
  Zo baant de HERE de weg voor Ruth. Hij zorgt goed voor haar. Ze heeft haar eigen volk en goden verlaten om onder de vleugels van de HERE te schuilen. En dat het daar goed schuilen is, heeft ze op bijzondere wijze ervaren.
  Het is de HERE die hier werkt! Toen Ruth nog niets van het bestaan van Boaz wist en zonder speciaal doel een akker zocht, was het de HERE die haar op de akker van Boaz bracht en haar Boaz deed ontmoeten. Hij maakt Boaz gul. Hij zet hier zijn werk voort op weg naar de Messiaanse Koning. Hij werkt. En dat is het geheim van Ruth 2. Zů werkt de HERE. Zo loopt de weg naar het Messiaanse rijk.
 
DE ZORG VAN BOAZ VOOR NAOMI EN RUTH (vs.14-17)
Boaz liet het niet bij woorden. Hij voegde de daad bij het woord. Wat van het eten over is, mag Ruth hebben. Verder geeft hij de maaiers opdracht wat extra voor haar te laten liggen. Bovendien moeten ze niet ruw tegen haar optreden.
  De eerste dag aren lezen van Ruth leverde een ongedachte hoeveelheid voedsel op. Toen ze 's avonds de hele voorraad aren dorste, had ze ongeveer een efa gerstekorrels. Dat is ongeveer veertig liter.
 
NAOMI WIJST BOAZ AAN ALS ……N VAN DE LOSSERS (vs.18-23)
Als Ruth met de rest van het middageten en met de grote hoeveelheid gerst bij Naomi komt, is die natuurlijk aangenaam verrast. Ze prijst de man die Ruth zo geholpen heeft. "Gezegend zij hij door de HERE, die zijn goedertierenheid niet heeft onttrokken aan de doden en de levenden." Naomi ziet dus duidelijk Gods hand in deze gebeurtenissen.
  God zorgt voor haar. Hij gaat een einde maken aan haar moeiten. En in die zegen bewijst de HERE zijn goedheid aan de gestorven mannen. Het leek in Moab of de HERE Zich helemaal had afgewend van Elimelech en zijn gezin. Nu blijkt dat dit niet zo is. De goedheid van Boaz tegenover Naomi en Ruth is een bewijs van de goedertierenheid van de HERE.
  Dan vertelt Naomi aan Ruth, dat Boaz familie is. Bovendien ťťn van de lossers. In de slotverzen wordt verder verteld, hoe Ruth bij Boaz bleef aren lezen tot het einde van de oogst. Ze blijft wonen bij Naomi, die weer iets heeft verstaan van de rijkdom van Gods verbond, van de weldaad te mogen leven in zijn erfland.
  DE BETEKENIS VAN HET WOORD 'LOSSER' (Leviticus 25:23-28)
In het boek Ruth is heel belangrijk het lossen. Dat losserschap is geregeld in ťťn van vele wetten van IsraŽl, die de arme moet bewaren voor totale verarming. In IsraŽl moest grotendeels leven van akkerbouw. Daar is een gezin dat door schulden zijn land moet verkopen, de belangrijkste bron van inkomsten kwijt. Dat was vaak zo wanneer de vader stierf. Het was dan de taak van de familie de grond te kopen. De opbrengsten waren dan voor het verarmde gezin.
  De achtergrond hiervan was, dat geen enkele IsraŽliet echt eigenaar was van de grond die hij bezat. Hij had het slechts te leen van de HERE die altijd Eigenaar bleef. Iedere IsraŽliet had een stuk grond van de HERE gekregen. Hij mocht dat alleen tijdelijk aan een ander verkopen. Maar ťťn keer in de vijftig jaar, in het jubeljaar, kreeg ieder zijn land weer terug. Zie Lev.25:10.
  Ook had de oorspronkelijke eigenaar het recht zijn akker terug te kopen, als hij dat kon of wilde. Wanneer hij daartoe niet in staat was of gestorven was, mocht het naaste familielid in zijn plaats de akker lossen of loskopen.
  Elimelech had zijn erfgrond verkocht aan een inwoner van Betlehem. Doordat hij en zijn
zonen gestorven waren, was het nog in bezit van de koper. Naomi mocht als erfgenaam van haar man aan de naaste bloedverwant vragen het stuk grond voor haar los te kopen of te lossen. Ze maakte dan gebruik van een recht dat de HERE in zijn wet aan zijn volk had geschonken.
 
 
 
 
 
 
 
3 GOD BRENGT BOAZ EN RUTH BIJ ELKAAR OP DE DORSVLOER Ruth 3
 
INLEIDING
Vind je het ook fijn je veilig te voelen?
Ruth kon zich veilig voelen bij Boaz.
Waarom, denk je?
 
NAOMI WIL VOOR RUTH 'RUST' ZOEKEN (vs.1-2a)
In vs.1 lezen we de merkwaardige woorden van Naomi, dat ze 'rust' voor Ruth wil zoeken. Ze heeft er dus over lopen denken wat ze voor Ruth kon doen. Uit het vervolg blijkt dat ze met die 'rust' een huwelijk bedoelt.
  Nu is het mooie dat Naomi een oplossing zoekt door te luisteren naar de goede wetten die de HERE aan zijn volk gegeven had. Ze wijst op de bloedverwantschap die er met Boaz is. Volgens Gods wetten moest het naaste familielid de akker van Elimelech kopen. Dat is lossen, zodat zij en Ruth uit de nood van de armoede verlost worden.
  Maar behalve dat lossen was er nog een verordening in Gods wet nl die van het zwager- of leviraatshuwelijk. Wanneer een man kinderloos gestorven was, moest een broer met die weduwe trouwen. De eerste zoon uit dat huwelijk zou gelden als de zoon van de overleden man. Die zou diens naam voorzetten en een erfdeel ontvangen.
  Zo wilde de HERE zijn erfvolk in stand houden op het erfdeel dat Hij Zelf aan zijn volk gegeven had. Zie maar Deut.25:5-10. En het volk hechtte grote waarde aan het zwagerhuwelijk in verband met het hebben van nageslacht. Eťn van de ergste dingen die iemand kon overkomen, is dat zijn naam verdween in IsraŽl. Vergelijk 4:10. Zijn nageslacht zou dan niet delen in de heerlijke toekomst die zou aanbreken met de komst van de Messiaanse Koning.
 
NAOMI LEGT HAAR PLAN AAN RUTH VOOR (vs.2b-5)
Naomi heeft de wonderlijke leiding van God overdacht, waardoor Ruth in Gods voorzienigheid op de akkers van Boaz terecht kwam. Ze denkt nu aan wat God in zijn wet over haar situatie heeft gezegd. Ze is dus bij Gods beloften uitgekomen. En ze heeft die gelovig aanvaard.
  Dat maakt haar actief. Zo moeten we die eerste verzen lezen. Ze zoekt dus rust voor Ruth. Daartoe ontvouwt ze haar plan aan Ruth. Die moet zich wassen, haar huid verzorgen en haar opperkleed aandoen. Dat laatste wordt vaak opgevat als een opdracht haar zondagse jurk aan te doen.
  Zo moet Ruth afdalen naar de dorsvloer van Boaz. Ruth moest zich bij die dorsvloer verdekt opstellen en zich niet laten zien. Pas als Boaz z'n werk gedaan en z'n maaltijd op heeft en is gaan slapen, moet ze stilletjes naderbij sluipen, zijn deken opslaan en aan zijn voeteneind gaan liggen. Dit laatste betekende dat Ruth Boaz een huwelijksaanzoek deed. Zo ging dat in die tijd.
  Zie je dat Ruth alles wil doen, wat Naomi haar zegt? Dat Ruth gehoorzaam de raad van Naomi opvolgt, is niet vanzelfsprekend. Ook niet gemakkelijk. Ruth kan haar goede naam kwijtraken. Ze loopt het risico dat Boaz haar wegstuurt omdat ze een heidense is.
  Maar Ruth neemt dit risico in het geloof. Ze houdt zich vast aan Gods wet, die haar recht geeft op een losser. Ze klampt zich vast aan de HERE! En aan zijn Woord. Ze is wel eem Moabitische, maar denk eraan, wat ze eenmaal tegen Naomi zei. En wat Naomi haar opdraagt, is immers de weg van de HERE!
 
RUTH VOERT HET PLAN VAN NAOMI UIT (vs.6-15)
Nu lijkt wat ze gaat doen in onze ogen vreemd. Het is een heel andere cultuursituatie, waarbij de plaats van de vrouw heel anders is dan vandaag. Maar lees nu vs.10. Daar zien we, dat Boaz haar prijst en helemaal niet zegt, dat ze daar op een rare manier mee op de proppen komt.
  Wanneer we dit gedeelte nauwkeurig lezen, zien we, hoe tactvol Ruth optreedt. Niemand moet straks kwaad van haar kunnen vertellen.
Let erop, dat ze zich 'uw dienstmaagd' noemt. Ze komt om een gunst vragen. Maar ze weet, dat die gunst een recht is dat God haar geeft. Ze doet dat met de woorden die Boaz kort geleden zelf tot haar gesproken had, toen hij haar prees, dat ze toevlucht had gezocht onder Gods vleugels. Zie vs.9.
  Het is wonderlijk en mooi dat deze geschiedenis zich afspeelt in de tijd van de richters. Vol afval. Ieder deed wat goed was in zijn ogen. Denk maar aan Elimelech, die zich niet aan het verbond met de HERE hield.
  Hier zien we twee mensen die gehoorzaam luisteren en handelen naar Gods Woord. We mogen het ook zo zeggen, dat de HERE door zijn Woord en Geest het leven van deze twee zo leidt, dat ze belofte vervuld zal worden: dat de Messiaanse Koning komen zal!
  Boaz stelt Ruth gerust en vertelt dat hij bereid is om te doen wat ze vraagt. Maar hij handelt niet eigenwillig. Hij kent Gods wet. Zie vs.13 en 14. Zie je dat hij meteen naar de stad gaat (vs.15)! Hij zorgt dat hij er het eerst is als de poort opengaat. Er moet geen tijd verloren gaan, want er moet een rechtshandeling plaats vinden.
 
RUTH TERUG BIJ NAOMI (vs.16-18)
Wat een spanning bij Naomi! Maar als ze alles gehoord heeft en gezien, geeft ze het rustig aan de HERE over. Ze weet dat de HERE haar weg naar de losser Boaz heeft geleid en dat het daarom goed komt.
  Dat stil afwachten uit vs.18 is niet een lijdelijk, passief afwachten, maar een afwachten in geloofsvertrouwen.
 
 
 
 
 
 
 
4 GODS WEG NAAR DE MESSIAS IN DE LOSSING DOOR BOAZ Ruth 4
 
INLEIDING
Als je de achterkant van een borduurwerk bekijkt, zie je ťťn grote wirwar van draden. Je kunt er vaak moeilijk een vast patroon in ontdekken. Als je de achterkant bekijkt, snap je er niets van.
We geloven in de HERE die ons leven leidt. Niet alleen jouw leven, maar de hele wereldgeschiedenis. Dat te geloven is best moeilijk. Je begrijpt soms helemaal niet waarom bepaalde dingen gebeuren.
Vaak zien we niet meer dan de achterkant van het borduurwerk van ons leven. Toch leert de Bijbel, dat God al die draden in zijn hand houdt en ze gebruikt om zijn borduurwerk naar zijn Raadsplan te vlechten.
 
DE LOSSING DOOR BOAZ (vs.1-12)
We zien hoe prachtig en levendig ons de Bijbel vertelt, hoe het daar in de poort van Betlehem toeging. Boaz zorgt dat er tien oudsten, bestuurders van de stad, aanwezig zijn. Daar in de poort kwamen rechtszaken aan de orde en koop- en verkooponderhandelingen.
  Ook de man die als eerste het recht heeft om te lossen, is aanwezig. Hij wil het stuk grond van Naomi wel kopen. Maar wanneer hij hoort dat hij dan Ruth tot vrouw moet nemen volgens het recht van het zwagerhuwelijk, deinst hij ervoor terug.
  Misschien was de man bij een huwelijk met Ruth bang voor moeilijkheden met zijn eerste vrouw. Calvijn denkt dat deze man bang was: het huis van Elimelech was in Moab ten onder gegaan onder de straffende hand van God. Zou hem niet hetzelfde overkomen als hij die Moabitische huwde?
  Nu de eerste losser afstand doet van zijn recht als losser, krijgt Boaz de vrijheid om te lossen. De andere losser trekt zijn schoen uit en draagt daarmee de rechten over aan Boaz. De schoen was het symbool van heerschappij en zeggenschap. Wie een stuk land kocht, deed dat door er zijn voet, zijn geschoeide voet, op te zetten.
  Lees nu hoe hij hier het recht van de HERE uitoefent. De anderen zijn daarvan getuige (zie vs.9 en 10). Geen recht in eigen ogen dus. Dan feliciteren ze hem met Ruth, de Moabitische.
 
GEPREZEN ZIJ DE HERE (vs.13-17)
En God houdt zijn beloften. Hij vervult ze aan hen die in zijn wegen wandelen, die zijn Woord gehoorzaam opvolgen. God schenkt hun een kind. Let erop: dit kindje geldt als de zoon van Machlon en als kleinzoon van Elimelech en Naomi. De lijn van het verbond gaat weer door. God is barmhartig. Hij heeft zijn goedertierenheid niet onttrokken aan de doden (zie 2:20). Ook niet aan de levenden: hier zijn namelijk nog over Naomi en Ruth.
  Daarom prijzen de vrouwen Hem, de HERE. Zie goed, wat ze haar verder toewensen (vs.15). Deze zoon zal haar leven verjongen. De afgebroken stam van haar man spruit weer uit. Bovendien is het een zoon van Ruth, die haar meer waard is dan zeven zonen.
  Zie je, wie de jongen een naam geven? Die voorgestelde naam krijgt hij ook. OBED, wat dienaar betekent. Hij dient Naomi. Hij dient het geslacht van Elimelech. Hij dient de komst van David, de grote koning van IsraŽl. Hij dient de komst van de Messiaanse Koning, Davids Zoon en Heer. Inderdaad: geprezen zij de HERE!
 
RUTH ALS STAMMOEDER VAN CHRISTUS (vs.18-22)
De sleutel van het boek Ruth is het laatste woord: David. Door die kleine naam leren we de diepe betekenis van dit kleine bijbelboek zien. Het gaat niet om mensen. Het is geen liefdesgeschiedenis, voorafgegaan door leed en verdriet, maar met een blij einde.
  Het gaat om de HERE, die door de zonden van de mensen heenwerkt naar de Messiaanse Koning. Ook via deze kleine zondige mensen: Naomi, Ruth en Boaz.
  Zo gebruikt God mensen als wij om zijn Raadsplan te vervullen. Toen en nu. Hij is de ALMACHTIGE, die het doel dat Hij Zich gesteld heeft, bereikt. Niets kan uiteindelijk de verwezenlijking van dat doel in de weg staat, ook de zonden van de mensen niet. Ook satan niet
.
En we mogen ook zien, dat de HERE zo werkt dat Hij boven alle verwachtingen van mensen uitgaat. Hij is getrouw, doordat Hij zijn beloften houdt. Hij gaat soeverein te werk. Hij is van niemand afhankelijk en aan niemand verantwoording schuldig. Door de zonden van mensen heen vlecht God zijn heilsplan. Hij keert het kwade ten goede.
  Zo bereidt Hij de weg voor zijn Zoon, de Messiaanse Koning, Jezus Christus. En tegelijk wordt langs deze weg al duidelijk, dat ook heidenen mogen delen in Gods Koninkrijk. Een heidens meisje wordt door Hem gebruikt als ťťn van de STAMMOEDERS van Christus! Nogmaals: geprezen zij de HERE!